VILLKOR OCH PRISER

  I
 
  I
1. ANVÄNDNINGSRÄTT
 
De bilder som beställs från Eric Hammerin / www.erichammerin.com får endast användas på det sätt och i den omfattning som avtalats vid beställningen. Bilderna får endast användas av beställaren eller den som vid beställningen uppgetts som slutanvändare. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande. Användningsrätten övergår till beställaren/slutanvändaren när full betalning kommit bildbyrån / Eric Hammerin tillhanda.
  I
2. UTÖKAD ANVÄNDNING
 
För användning utöver den som angetts vid bokningen / beställningen krävs fotografens tillstånd och medför korrigering av priset / kostnaden.
  I
3. ÄGANDERÄTT TILL BILD
 
Levererade bilder är fotografens egendom. Det ni köper är rätten att använda bild i specificerat sammanhang.
  I
4. NAMNANGIVELSE
 
Vid användning av bild ska fotografens namn anges, vanligtvis i anslutning till bilden.
  I
5. INTEGRITETS-KLAUSUL
 
Bilder av individuellt igenkännbara människor får inte utan särskilt tillstånd användas för att marknadsföra varumärke, företag, etc. och ej heller politiska, religiösa eller andra värderingar eller åsikter.
  I
6. BILDÅTERGIVNING OCH PUBLICERING
 
Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Bilder från Eric Hammerin/www.erichammerin.com får i måttlig grad justeras i färg, kontrast, etc. och tonas i kanterna eller beskäras efter behov för att passa publikationen ifråga. Färgbilder får även göras om till svartvitt. Ändring, bearbetning eller överföring till annan teknik som innebär mera omfattande förvrängningar och påverkar det intryck man får av bilden (t.ex. de flesta Photoshop-filter, sammanläggning med andra bilder, användning som förlaga till teckning eller målning m.m.) kräver att skriftligt tillstånd ovillkorligen inhämtas innan publicering sker.
Med begreppet publicering menas här att bilden i någon form görs tillgänglig för andra än den/de som köper användningsrätten oavsett om publicering sker i kommersiellt syfte eller ej.
  I
7. LEVERANSFORMER
 
Digitala bilder: Bilder levereras antingen via nätet ( om du/ni har bredband ) eller via CD enligt ISO-9660 (normal standard) per post.
Bilder på film eller påsiktsbilder: Per post. Se vidare under punkterna 10, 11 och 12.
  I
8. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
 
För användning i Sverige och inom EU gäller de priser som finns rekommenderade av BLF ( Bildleverantörernas förening ). För eventuell annan användning: kontakta mig! När du/ni beställer bilder vill jag alltså veta bildens placering och storlek, publikationens upplaga, etc. för korrekt prisuppgift eller debitering.
Inom Sverige sker leverans mot faktura om så överenskommits. I övrigt sker leverans antingen på CD mot postförskott, eller efter att godkänd betalning inkommit till I1 Foto / Eric Hammerin via postgiro 470 96 45 - 8 eller bankgiro 5777 - 5850.
Möjlighet att använda betalkort / kreditkort och ev. andra on-line-betalningar är planerad, men finns f.n. ej.
För faktura gäller, om inget annat överenskommits, betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).
Beställaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej.
  I
9. OTILLÅTEN ANVÄNDNING M.M.
 
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande aktuellt arkivbildspris. Till detta kommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp beroende på karaktären och omfattningen av användningen/ändringen.
  I
10. UPPLÅTELSE AV ARKIVBILD
 
Vid upplåtelse av rätt att använda arkivbild* måste fotografen upplysa bildanvändaren om lånetidens längd, om vilken användning som tillåts, om hur bildrapportering ska ske, om fotografens namn ska anges, om pris och betalningsvillkor och om ersättningens storlek när bild skadas eller förkommer.
*Det är inte alla arkivbilder som kan upplåtas. Alla kan dock erhållas digitalt.
  I
11. RETURNERING AV BILD
 
Om ni lånat orginalbild på film eller påsiktsbild ska den efter avtalad användning returneras i oskadat skick. Om bild ej returneras enligt avtal räknas den automatiskt som förkommen. I avtal om upplåtelse av arkivbild kan ingå att påminnelse om förestående retur ska ges av bildrättsägaren.
  I
12. SKADAD ELLER FÖRKOMMEN BILD
 
Om inget pris angetts debiteras skadad eller förkommen påsiktsbild med lägst 300 kr eller det högre belopp som framställning av likvärdig kopia kostar. Skadad eller förkommen unik bild debiteras med lägst 10% av gällande prisbasbelopp (tidigare kallat basbelopp) eller det pris fotografen angett. Prisbasbeloppet justeras årsvis. Återfinns och returneras förkommen bild i oskadat skick inom sex månader från leverans återbetalas ersättningen efter 20% avdrag för hanteringskostnader.
  I
 
  I

Vill du se lite mera om copyright och fotografilagen?
http://student.educ.umu.se/~liahod03/sda07v03/Upphovsratt.htm

 

 
Till startsidan för erichammerin.com
   
 
Alla bilder på denna webplats är ©Eric Hammerin
Alla rättigheter förbehållna